Dozvola za Građenje
__________________________________________________________________________________________

OPŠTINA MODRIČA - Administrativna služba


ODOBRENJE ZA GRAĐENJE (GRAĐEVINSKA DOZVOLA)


ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I
EKOLOGIJU


Ukoliko želite da gradite objekat bilo koje vrste i namjene, za njegovo građenje je potrebna građevinska dozvola koju izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Modriča.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje podnosi se po pribavljenoj urbanističkoj saglasnosti koju izdaje isto Odjeljenje.


GRAÐEVINSKA DOZVOLA I STAMBENI, PRIVREMENI, POMOĆNI OBJEKTI


1.Zahtjev, šalter sala – šalter broj 2
2.Rješenje o urbanističkoj saglasnossti, urbanističko-tehnički uslovi i situacija (neovjerena kopija)
3. Projektna dokumentacija (dva primjerka)
4.Dokaz o pravu vlasništva ili korištenja zemljišta radi građenja (zemljišno-knjižni izvadak – Osnovni sud ili ugovor o zakupu zemljišta)
5. Prepis posjedovnog lista – katastar
6.Druge saglasnosti na projekat u zavisnosti od lokacije i namjene objekta:
-konačna saglasnost Direkcije za puteve RS (za objekte koji se grade uz magistralni put)
-poljoprivredna saglasnost (ako se objekat gradi na poljoprivrednom zemljištu) izdaje Odjeljenje za privredu
-konačna saglasnost željeznice (za objekte koji se grade do 200 m uz prugu) izdaju Željeznice Republike Srpske.
Sva dokumenta se podnose u originalu ne stariji od 6 mjeseci, izuzev dokumenata navedenih pod tačkom 2.
-32 KM opštinska administrativna taksa,
-naknada za kontrolu tehničke dokumentacije (0,70 KM/m2)
-naknada za uređenje gradskog građ.zemljišta utvrđuje se na korisnu površinu objekta po zonama (stamb.;pom.;priv.)
I ZONA 10 KM; II ZONA 7 KM;
III ZONA 4 KM; IV ZONA 2 KM;
V ZONA 1 KM; VI ZONA 0,50 KM,
uplaćuje se na ž.r.br.562-01100000-704-75, vrsta prihoda 722411,
-naknada za rentu plaća se za sve objekte na korisnu površinu izgrađenog objekta: (I zona 48 KM , II zona 40 KM, III zona 32 KM, IV zona 24 KM; V zona 16 KM i VI zona 8 KM) uplaćuje se na isti broj žiro računa, vrsta prihoda 721223,
Iznos rente utvrđen po odredbama člana 31. ove odluke, umanjuje se za:
-bazene, podrumske prostorije i pomoćne zgrade (ostave, ljetnje kuhinje, garaže i sl.) za 50%.
Za izgradnju privremenih objekata renta se utvrđuje u visini od 10% od iznosa utvrđenih po odredbama člana 31. ove odluke, za svaku godinu trajanja privremenog objekta. naknada za finansiranje poslova RGU – 0,3% od predračunske vrijednosti objekta uplaćuje se na žiro- račun 551-001-00008827- 29, sa naznakom za finansiranje poslova premjera katastra komunalnih usluga.
Visina takse i naknade je utvrđena Odlukom o opštinskim administrativnim taksama («Službeni glasnik opštine Modriča», broj: 9/05); Odlukom o visini naknade za pripremu urbansitičko tehničke dokumentacije i vršenju tehničkog pregleda objekta («Službeni glasnik opštine Modriča», broj 8/05) i Odlukom o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik opštine Modriča», broj 8/07).


III STAMBENO-POSLOVNI, POSLOVNI , PROIZVODNI I KOLEKTIVNO STANOVANJE


1.Zahtjev, šalter sala – šalter broj 2
2.Sva nabrojana dokumenta potrebna za stambene objekte od broja 2 do 6
3.Protivpožarna saglasnost za projektnu dokumentaciju (Centar javne bezbijednosti Doboj)
4.Druge saglasnosti na projekat u zavisnosti od lokacije i namjene objekta:
-vodoprivredna saglasnost (u zavisnosti od namjene građevine ili ako se objekat gradi u blizini izvorišta vode od opšte važnosti)
-ekološka dozvola (za objekte koji mogu biti zagađivači) izdaje Ministarstvo za ekologiju
5.Takse i naknade:
-32 KM opštinska administrativna taksa
-naknada za kontrolu tehničke dokumentacije (za stambeno-poslovne 0,90 KM/m2; za poslovne objekte 1,50 KM/m2)
-naknada za uređenje gradskog građ.zemljišta utvrđuje se na korisnu površinu objekta:
poslovni (I zona 70 KM, II zona 50 KM, III zona 35 KM, IV zona 25 KM, V zona 15 KM, VI zona 5 KM).
proizvodni (I zona 50 KM; II zona 40 KM; III zona 30 KM; IV zona 20 KM, V zona 10 KM, VI zona 5 KM),
kolektivno stanovanje
I ZONA 20 KM ; II ZONA 14 KM;
III ZONA 8 KM IV ZONA 4 KM;
V ZONA 2 KM; VI ZONA 1 KM,
naknada za rentu plaća se za sve objekte na korisnu površinu izgrađenog objekta: (I zona 48 KM , II zona 40 KM, III zona 32 KM, IV zona 24 KM; V zona 16 KM i VI zona 8 KM) uplaćuje se na isti broj žiro računa, vrsta prihoda 721223,
Kod dogradnje i nadziđivanja postojećih objekata, odnosno kod zamjene postojećeg legalno izgrađenog objekta novim objektom na istoj građevinskoj parceli, investitor plaća razliku naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente za površinu dograđenog dijela, odnosno razliku u površini između starog i novog objekta.
-naknada za finansiranje poslova RGU 0,3% od predračunske vrijednosti objekta.
NAPOMENA: Uplata takse se može izvršiti u šalter sali, a naknada kod bilo koje poslovne banke na iste brojeve žiro računa i vrste prihoda kao i kod stambenih objekata.
Ako ste pribavili građevinsku dozvolu, a imate ideju i želite nešto da promijenite, potrebno je zatražiti:

I ZMJENU GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Potrebno priložiti:
1.Zahtjev, šalter sala – šalter broj 2
2.Rješenje o odobrenju za građenje
3.Sva ostala dokumenta potrebna za postupak pribavljanja odobrenja za građenje od tačke 2 do tačke 8.


PREDAJA ZAHTJEVA


1.Zahtjev se predaje u zgradi opštine – šalter broj 2, svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
2.Službenik na šalteru na kojem je zahtjev predat će odmah utvrditi da li je zahtjev kompletan sa svim potrebnim prilozima. U slučaju nekompletnosti zahtjeva, službenik će upozoriti stranku da dopuni zahtjev potrebnim dokumentima u roku od 8 kalendarskih dana. Ukoliko stranka zahtijeva da njen zahtjev bude zaprimljen i nakon upozorenja od strane službenika, sačiniće se službena zabilješka o nepotpunosti zahtjeva, isti će biti zaprimljen. Od dana kompletiranja zahtjeva počeće se računati rok za rješavanje.


POSTUPAK RJEŠAVANJA


1.Kompletan zahtjev predat na šalteru prosleđuje se odmah načelniku odjeljenja koji ga zatim dostavlja službeniku zaduženom za rješavanje.
Postupak rješavanja obuhvata ponovnu provjeru priloženih dokumenata u smislu broja, sadržine, vrste i rokova izdavanja.
U postupku rješavanja zahtjeva, a na osnovu urbanističke saglasnosti, izvedbenog projekta i dokaza o vlasništvu, nadležni službenik će utvrditi da li postoje prirodne, tehničke ili zakonske prepreke za gradnju, dok će na osnovu traženih saglasnosti utvrditi da li je lokacija pogodna za gradnju u pogledu vodosnabdijevanja, sanitarnih i ekoloških uslova, priključka na PTT i elektro mrežu, kao i drugih potrebnih uslova.
2.Kada je zahtjev riješen, doneseno rješenje se prosleđuje načelniku odjeljenja na kontrolu i potpis, a potom se vraća obrađivaču koji riješeni predmet dostavlja službeniku šalter sale. Podnosilac zahtjeva će biti obaviješten putem telefona da rješenje može preuzeti u šalter sali u roku od 8 dana po izvršenoj uplati utvrđene takse na rješenje.
Od dana donošenja rješenja kojim se izdaje odobrenje za građenje stranka je dužna u roku od godinu dana započeti građevinske radove, a u roku od tri godine izvršiti pretežan dio radova na gradnji objekta. Građevinska dozvola se može produžiti samo jednom na godinu dana, na zahtjev stranke. Ukoliko stranka ne započne građevinske radove ili ne izvrši pretežan dio radova u zakonom predviđenom roku rješenje će automatski prestati da važi smatraće se kao da nije ni podneseno.


ŽALBENI POSTUPAK


1. Na izdato rješenje može se izjaviti žalba u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema rješenja. Uz žalbu stranka prilaže dokaze koje smatra relevantnim za pobijanje ili ukidanje prvostepenog rješenja, a može se prihvatiti bez bilo kakvog popratnog akta. Žalbu može izjaviti podnosilac zahtjeva i zainteresovana strana. Žalba se podnosi u šalter sali opštine Modriča usmeno na zapisnik i pismeno ili putem pošte sa administrativnom taksom od 10 KM, a predaje se našalteru broj 2.
2. Po prijemu žalbe nadležni organ će utvrditi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, te u roku od 15 dana predmet dostaviti na rješavanje drugostepenom organu – Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka, koje je izvan kontrole opštinskih organa.
Rješenje na koje je uložena žalba nije konačno, dok po istom ne odluči nadležni organ za rješavanje po žalbi.
3. Ako u roku od 15 dana od dana prijema rješenja nije izjavljena žalba, rješenje je pravosnažno i isto se može arhivirati.
4. Pravosnažno rješenje o izdavanju građevinske dozvole je trajno u smislu da se ne može pobijati redovnim pravnim lijekom, ali je podnosilac zahtjeva dužan u roku od 1 godine započeti izgradnju objekta.


ZAKONSKI PROPISI


Zahtjev se rješava na osnovu:
1.Zakona o upravnom postupku («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 13/02)
2.Zakona o uređenju prostora («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 84/02 i 14/03)
3.Zakon o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 41/03)
4.Zakon o sanitarnoj inspekciji («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 14/94)
5.Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 14/04)
6.Zakon o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 53/02)
7.Odluke o prostornom uređenju opštine («Službeni glasnik opštine Modriča», broj: 10/83 i 1/85).
Svi zakoni i odluke su objavljeni u republičkim i opštinskim službenim glasnicima, a uvid se može izvršiti na info-pultu šalter sale.


DODATNE INFORMACIJE


1.Sve informacije o statusu predmeta kao i druga objašnjenja možete dobiti pozivom na broj 053/810-433 ili 812-785 lično u šalter sali kod službenika za informisanje građana.
2. Šalter sala i Centar za informisanje građana su proizvod zajedničkih napora opštine i USAID – da se poboljša komunikacija između uprave i građana.
Novom šalter salom građani će biti brže i kvalitetnije usluženi i potpuno informisani o svemu što je predmet rješavanja administrativne službe.

Napomena:

Ko želi ovaj dokument da odštampa, treba kliknuti OVDE


copyright © 2009 Info-In >>design by GOGY@team All rights reserved<<